LEDENVERGADERING OP 26 AUGUSTUS

Overige

Donderdag 26 augustus a.s. vindt in clublokaal LimianZ de Algemene Ledenvergadering plaats. Aanvang 20.15.
Alle leden worden hiervoor van harte uitgenodigd.

De agenda is als volgt:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de algemene vergadering d.d. 27-8-2009
4. Notulen van de voorjaarsvergadering d.d. 22-4-2010
5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarverslag wedstrijdleider
7. Prijsuitreiking Interne Competitie
8. Jaarverslag penningmeester / Verslag kascommissie
9. Jaarverslag jeugdleider
10. Voorstel begroting 2010-2011
12. Indeling externe en interne competitie 2010-2011
13. Schaakinstructie
14. Materiaaloverzicht
15. Verkiezing bestuur
16. Verkiezing kascommissie
17. Rondvraag en sluiting

Toelichting op de agenda:

ad 15
Voorzitter A. Burgmans is aftredend en herkiesbaar.
De bestuursleden B. van der Grinten, G. Hovens en P. Thijssen zijn aftredend en herkiesbaar.

ad 16
In de kascommissie hadden dit jaar zitting de heren J.P. Joosten (2e keer) en P. Kuntzelaers (1e keer).
Reservelid was de heer F. Heemskerk.

De agenda en bijbehorende stukken zijn ook terug te vinden in het laatstverschenen clubblad (nr. 5) vanaf blz. 41. Zie hier.