JAARVERGADERING 25 AUGUSTUS

Overige

A.s. donderdag 25 augustus vindt in clublokaal LimianZ de Algemene Ledenvergadering plaats. Aanvang 20.00.
Alle leden worden hiervoor van harte uitgenodigd !

De agenda is als volgt:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de algemene vergadering d.d. 26-8-2010
4. Notulen van de voorjaarsvergadering d.d. 28-4-2011
5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarverslag wedstrijdleider
7. Prijsuitreiking Interne Competitie
8. Jaarverslag penningmeester / Verslag kascommissie
9. Jaarverslag jeugdleider
10. Voorstel begroting 2011-2012
11. Indeling externe en interne competitie 2011-2012
12. Schaakinstructie
13. Materiaaloverzicht
14. Verkiezing bestuur
15. Verkiezing kascommissie
16. Rondvraag en sluiting

Toelichting op de agenda :

ad 14
Voorzitter A. Burgmans is aftredend en herkiesbaar.

ad 15
In de kascommissie hadden dit jaar zitting de heren P. Kuntzelaers (2e keer) en F. Heemskerk (1e keer). Reservelid was de heer M. van der Lee.

De agenda en bijbehorende stukken zijn ook terug te vinden in het laatstverschenen clubblad (nr. 6) vanaf blz. 25.
Zie hier.